Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzekucja świadczeń pieniężnych P 40/06

Czy art. 45 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w części dotyczącej uzależnienia wszczęcia egzekucji na polecenie sądu albo prokuratora od uiszczenia opłaty stosunkowej w wysokości 2 %wartości roszczenia, nie mniej jednak niż 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;