Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej K 32/04

O stwierdzenie niezgodności:

1) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - z art. 7 i art. 51 ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 19 ust. 16 ustawy o Policji w zakresie, w jakim regulując dostęp do materiałów  zgromadzonych podczas kontroli operacyjnej nie przewiduje po zakończeniu kontroli operacyjnej oraz ustaniu zagrożeń dla realizacji celów postępowania powiadomienia innej osoby niż podejrzany oraz jego obrońca o tej kontroli - z art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

3) art. 19 ust. 18 ustawy o Policji - z art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4) art. 20 ust. 2 ustawy o Policji:

- w zakresie w jakim nie precyzuje w jakich sytuacjach można gromadzić informacje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu, niezależnie od faktycznej potrzeby zebrania tych informacji w danym postępowaniu karnym - z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, oraz

- w zakresie, w jakim przewidując możliwość pobierania, przetwarzania i wykorzystywania w celach wykrywczych i identyfikacyjnych danych osobowych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, nie określa materialnoprawnych kryteriów odstąpienia od pobierania informacji o osobach - z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP;

5) art. 20 ust. 17 ustawy o Policji w zakresie, w jakim nie przewiduje usuwania ze zbiorów policyjnych danych zebranych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które zostały prawomocnie uniewinnione, względnie wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie bezwarunkowo umorzone niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia - z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

6) zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji - z art. 51 ust. 5 oraz art. 93 ust. 2 Konstytucji RP;