Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie przez Sąd Najwyższy jednoosobowo na posiedzeniu niejawnym niezaskarżalnym postanowieniem skargi kasacyjnej w całości SK 25/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 1 i 3 [ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.)] „w zakresie w jakim zezwala Sądowi Najwyższemu odrzucić niezaskarżalnym postanowieniem na posiedzeniu niejawnym, w składzie jednoosobowym, w całości skargę kasacyjną, zawierającą zdaniem Sądu Najwyższego niedokładność (nieścisłość) częściowego zaskarżenia orzeczenia pomimo wskazania w skardze kasacyjnej zakresu zaskarżenia i wniosku o zmianę w tym zakresie, a tym samym zawierającej zakres zaskarżenia i wniosek z tym związany, jednak zawierający niedokładność (nieścisłość) wniosku o uchylenie zaskarżonego orzeczenia uznawaną przez Sąd Najwyższy za brak formalny skutkujący uznaniem całej skargi kasacyjnej za niewywiedziony środek zaskarżenia - bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych nakazujących wyjaśnienie zakresu zaskarżenia i złożonego wniosku lub w zakresie w jakim zezwala na odrzuceni[e] skargi kasacyjnej w całości, a nie wyłącznie w części niedokładnie (nieściśle) opisującej częściowo zaskarżenie, a w pozostałym zakresie nie nakazujący nadanie skardze biegu”,
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3, a także z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.