Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustanie przyczyn uchybiania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. SK 17/12

O zbadanie:

- art. 87 § 1 w związku z art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) - rozumianych w ten sposób, iż za ustanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przyjmuje się moment doręczenia na piśmie pełnomocnictwa pełnomocnikowi przydzielonemu z urzędu skarżącemu - z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 Konstytucji RP,

- art. 177 § 1 p.p.s.a - z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 Konstytucji RP oraz

- art. 177 § 1 p.p.s.a - z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;