Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Negatywna przesłanka procesowa – res iudicata, a prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa, w przypadku uznania za nieważne orzeczenia wydanego wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego SK 94/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

•    art. 17 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534, ze zm.) w zakresie, w jakim „stwarza konieczność umorzenia postępowania zainicjowanego ponownym wnioskiem złożonym na podstawie ( . . . ) art. 8 ust. 2a w zw. z ( . . . ) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1693) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 97, poz. 604) ze względu na fakt, iż uprzednio wniosek oddalono z powodu upływu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 2 ustawy zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 20 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 159)”,

z art. 2, art. 32 ust. l , art. 41 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3., art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;


•    art. 17 § 1 pkt 7 ustawy wymienionej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim „stwarza konieczność umorzenia postępowania zainicjowanego ponownym wnioskiem złożonym na podstawie ( . . . ) art. 8 ust. 2a w związku z ( . . . ) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1693) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 97, poz. 604) ze względu na fakt, iż uprzednie postępowania umarzano z powodu wystąpienia ujemnej przesłanki procesowej określonej w (. . . ) art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. ( . . .), która wystąpiła z tego powodu, iż uprzednio wniosek oddalono ze względu na upływ terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 2 ustawy zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 20 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 159)”,

z art. 2, art. 32 ust. l , art. 41 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.