Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne; nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku. P 7/09

Czy przepis art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe w związku z art. 244 § 1 i 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1 i art. 76 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nadaje moc dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w postępowaniu cywilnym;