Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bankowy tytuł egzekucyjny - nadanie klauzuli wykonalności P 10/05

Czy art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 roku, tj. przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 1 maja 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw w zakresie, w jakim nie przewiduje terminu dla banku do wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu jest zgodny z art. 2 i 76 Konstytucji RP;