Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu SK 10/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności

art. 3942 § 1 i § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1805, ze zm.; dalej: kpc) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469) „w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu”

z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 2; art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 2; art. 32 ust. 1 w związku z art. 78 i art. 176 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.