Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego SK 20/17

Skarga konstytucyjna o:

- stwierdzenie niezgodności art. 745 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 101) z art. 2, art. 10 oraz art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim nie reguluje on terminu do złożenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego powstałych po zakończeniu postępowania głównego, a także nie precyzuje momentu powstania kosztów, powodując tym samym błędną praktykę orzeczniczą, a w związku z tym naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady trójpodziału władzy oraz prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy;

- stwierdzenie niezgodności art. 394 §1 kpc z art. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim nie mówi on wprost o możliwości zaskarżenia postanowienia o zwrocie kosztów postępowania w postępowaniu zażaleniowym, powodując tym samym błędną praktykę orzeczniczą, a w związku z tym naruszenie zasady poprawnej legislacji, a także naruszenie prawa do zaskarżenia wydanego w sprawie orzeczenia oraz zasady dwuinstancyjności postępowania.