Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzamin maturalny U 5/06

O stwierdzenie niezgodności:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych i załącznika do tego rozporządzenia z art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2) § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b - f ustawy o systemie oświaty  oraz z art. 2 i art. 70 ust. 4 zdanie pierwsze Konstytucji RP;

3) § 5 w związku z § 1 pkt 8 - 17 i pkt 19 - 25 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 z art. 2 Konstytucji RP;

4) § 97 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b - f ustawy o systemie oświaty oraz z art. 70 ust. 4 zdanie pierwsze Konstytucji RP;