Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postanowienie o zwolnieniu od kosztów sądowych. SK 19/08

O zbadanie zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu ustalonym przepisem art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie w jakim uniemożliwia on zaskarżenie postanowienia w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych wydanego po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;