Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata egzekucyjna P 29/06

Czy art. 45 ust. 3 i ust. 4 w związku z ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w części dotyczącej obowiązku uiszczania przez wierzyciela Skarbu Państwa - statio fisci - Sąd i Prokuraturę opłaty od wniosku egzekucyjnego pod rygorem jego zwrotu jest zgodny z art. 2 i 32 Konstytucji RP;