Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skuteczność doręczenia adresatowi pisma sądowego doręczonego dorosłemu domownikowi strony SK 36/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 168 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przepis ten nakłada na stronę, której korespondencja została doręczona dorosłemu domownikowi strony, ciężar wykazania, iż nie dokonała ona w terminie czynności procesowej bez swojej winy, pomimo tego, iż strona o odebraniu korespondencji przez domownika nie wiedziała; pozbawia stronę postępowania cywilnego, której korespondencja została doręczona w trybie art. 138 ustawy wymienionej powyżej, prawa do zaskarżenia wydanych orzeczeń z art. 32 ust. 1, art. 45 ust 1 w związku z art. 77 ust 2 i art. 78 Konstytucji RP,

2) art. 138 § 1 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim przepis ten uzależnia skuteczność doręczenia adresatowi pisma sądowego, które zostało doręczone dorosłemu domownikowi strony tylko od tego, czy dorosły domownik podejmie się oddania mu pisma, a nie od tego, czy korespondencja została faktycznie stronie doręczona, uzależniając tym samym skuteczność doręczenia od zachowania dorosłego domownika, a nie samej strony, przerzucając tym samym skutki zachowania na stronę z art. 32 ust. 1, art. 45 ust 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 78, art. 49 w związku z art. 51 Konstytucji RP.