Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie SK 30/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności§ 12 ust. 4 i § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z art. 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji RP.