Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Legitymacja do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy SK 4/18

Skarga konstytucja o zbadanie zgodności art. 422 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., w zakresie w jakim pozbawia legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa o uchylenie (art. 422 § 1 ksh) lub stwierdzenie nieważności (art. 425 § 1 ksh) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale ale który zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej przed jej powzięciem zamiast po jej powzięciu, z art. 2 oraz art. 32 w zw. z art. 45 ust.1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.