Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kasacja, prawo spółdzielcze SK 40/02

O stwierdzenie, że 1. art. 215 § 2 i § 4 w związku z art. 232 § 4 ustawy z 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymienione przepisy uznają za należące do majątku wspólnego obojga małżonków, a nie należące do majątku odrębnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postaci domu jednorodzinnego przydzielonego jednemu z małżonków w czasie trwania małżeństwa w sytuacji, gdy całość wkładu budowlanego (budowlano-mieszkaniowego) została pokryta ze środków pochodzących z majątku odrębnego tego małżonka, a drugi małżonek nie uczestniczył w finansowaniu kosztów budowy i nie był stroną zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę domu jednorodzinnego, są niezgodne z art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1, 2, 3 Konstytucji RP, 2. art. 138 ustawy z 17 lutego 1961 roku o spółdzielniach i ich związkach, w wykładni wynikającej z "Wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej" z 30 listopada 1974 roku w zakresie, w jakim uznaje się za należące do majątku wspólnego obojga małżonków, a nie należące do majątku odrębnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postaci domu jednorodzinnego przydzielonego jednemu z małżonków w czasie trwania małżeństwa w sytuacji, gdy całość wkładu budowlanego (budowlano-mieszkaniowego) została pokryta ze środków pochodzących z majątku odrębnego tego małżonka, a drugi małżonek nie uczestniczył w finansowaniu kosztów budowy i nie był stroną zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę domu jednorodzinnego jest niezgodny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2, 3 Konstytucji RP; 3. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w wykładni wynikającej z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2001 roku, że art. 393 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2000 roku w zakresie, w jakim przepis ten stosowany jest do kasacji od orzeczeń sądów drugiej instancji wydanych przed dniem 1 lipca 2000 roku i wniesionych przed tym dniem jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 87 i art. 88 Konstytucji RP;