Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zarządzenie Nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych. U 11/13

O zbadanie zgodności:

a) przepisów Zarządzenia Nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych z przepisem art. 2 i art. 93 ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji RP z uwagi na brak wyraźnej podstawy prawnej wydania tego Zarządzenia, podczas gdy przepisy konstytucyjne wymagają wskazania w ustawie nie tylko organu uprawnionego do wydania aktu prawnego i materii podlegającej uregulowaniu, ale również doprecyzowania formy (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie);

b) przepisów § 2 - 13 Zarządzenia Nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych z przepisem art. 2 i art. 93 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP, a także art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie, w jakim zaskarżone przepisy określają tryb i zasady udzielania dotacji celowych, podczas gdy powołane przepisy ustawy o finansach publicznych upoważniają Ministra Spraw Zagranicznych jako dysponenta części budżetowych wyłącznie do sprawowania kontroli i nadzoru nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur, a także nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa; konsekwencją czego było wykroczenie poza zakres materii podlegającej uregulowaniu;

c) przepisów § 3 ust. 2 i 3, § 7 ust. 2, § 10, § 15 ust. 11 i 12 Zarządzenia Nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych z przepisem art. 2 oraz art. 93 ust. 1 i 2 zdanie drugie Konstytucji RP w zakresie, w jakim wskazane przepisy Zarządzenia adresowane są do podmiotów zewnętrznych, tj. niefunkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i w konsekwencji mogą stanowić podstawę określonych rozstrzygnięć względem nich, co pozbawia przedmiotowe Zarządzenie cech aktu wewnętrznego w tej części;