Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymusowe leczenie lub rehabilitacja skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu SK 15/20

Sprawa połączona ze sprawą SK 9/18 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 9/18.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 117 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  ̶ Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o  zmianie ustawy  ̶  Kodeks karny, ustawy  ̶  Kodeks postępowania karnego, ustawy  ̶  Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589) w związku z art. 6 § 1 ustawy ‒ Kodeks karny wykonawczy w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ppkt a ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy  ̶  Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości poddania kontroli instancyjnej postanowienia w przedmiocie przymusowego leczenia lub rehabilitacji skazanego z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.