Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku P 120/15

Pytanie prawne czy przepis art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza uchylenie przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy – także w sytuacji, gdy sąd pierwszej instancji przeprowadził w całości postępowanie dowodowe istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – jest zgodny:
a) z art. 2 Konstytucji RP
oraz
b) z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dn. 4 listopada 1950 roku w części przyznającej prawo do rozpatrzenia sprawy sądowej w rozsądnym czasie i z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w części przyznającej prawo do rozpatrzenia sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki.