Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozycja asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości SK 92/06

O stwierdzenie niezgodności art.134 § 5, art. 135 § 1, § 2, § 5, § 7 i art. 136 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2, art. 42 § 3, art. 45 ust. 1, art. 173, art. 178 ust. 1, art. 180 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;