Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej. SK 56/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim przepis ten ogranicza odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej tylko do szkody rzeczywistej, nie obejmując utraconych korzyści nawet w wypadku, gdy utrata tych korzyści nastąpiła już do wejściu w życie Konstytucji, jeżeli ostateczna wadliwa decyzja była wydana przed wejściem w życie Konstytucji - to jest w zakresie odnoszącym się do treści, jaką przepisowi nadał punkt 2 uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 roku (HI CZP 112/10), mającej moc zasady prawnej;

2) zbadanie zgodności art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 77 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje zastosowanie art. 160 k.p.c. ze względu na chwilę wydania wadliwej administracyjnej, a nie ze względu na chwilę nastąpienia uszczerbku w postaci utraconych korzyści;