Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku uwzględnienia apelacji wniesionej wyłącznie co do kary SK 19/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 632 pkt 2 w związku z art. 635 i art. 630 Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim wskazane normy prawne ograniczają przyznanie, w sprawie z oskarżenia publicznego, oskarżonemu, wobec którego Sąd pierwszej instancji orzekł rażąco niewspółmiernie surową karę, zwrot kosztów wynagrodzenia obrońcy za postępowanie odwoławcze w przypadku uwzględnienia wniosków apelacji oskarżonego wniesionej wyłącznie co do kary i złagodzenia orzeczonej wobec niego kary, tj. wyeliminowania z porządku prawnego przez Sąd drugiej instancji wadliwego, zawierającego sprzeczną z obowiązującymi przepisami karę, wyroku Sądu pierwszej instancji nie gwarantując oskarżonemu wygrywającemu postępowanie przed Sądem drugiej instancji zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy - przez co ograniczają prawo do obrony, prawo do sądu, jak również naruszają prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności oraz zasadę równorzędności stron, obciążając oskarżonego kosztami procesu oraz kosztami wynagrodzenia obrońcy w postępowaniu przed Sądem drugiej instancji, nawet w przypadku gdy apelacja oskarżonego doprowadziła do zmiany wyroku na jego korzyść,

- z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji.