Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; kierowanie na badanie w celu wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. K 13/13

O zbadanie zgodności:

1) 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części zawierającej słowa "oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego”,

2) art. 25 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 w części zawierającej słowa "gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub”

- z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP;

Postępowanie umorzone postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 r.