Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. P 53/11

Czy:

a) art. 173 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w zakresie, w jakim nic określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, oraz

b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,

c) art. 153 ustęp 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie, w jakim nic określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, oraz

d) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

- są niezgodne z art. 92 ustęp 1 Konstytucji RP;