Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osiedlanie się cudzoziemców w RP SK 21/02

O stwierdzenie niezgodności art. 13 ust. 1 oraz art. 23 w związku z art. 19 ustawy z 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach w części, w jakiej miałyby uzasadniać zakaz udzielenia cudzoziemcowi polskiego pochodzenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce, a w konsekwencji i wydanie mu karty stałego pobytu, z zasadą wyrażoną w art. 52 ust. 5 Konstytucji RP, iż osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe oraz, że art. 77 powyższej ustawy o cudzoziemcach pozwalający organowi państwowemu na odstąpienie od uzasadnienia decyzji wydanej na podstawie przepisów tejże ustawy nie ma zastosowania do osób, o których mowa w art. 52 ust. 5 Konstytucji RP;