Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej SK 47/06

O zbadanie zgodności:

1. art. 398 9 § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku w części odnoszącej się do zdania drugiego tego przepisu w brzmieniu: "Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia";

2. art. 398 9 § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, gdyż uregulowanie kasacji w zaskarżonym zakresie nie odpowiada kryteriom przyzwoitej legislacji bowiem brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpatrzenia pozostaje w sprzeczności z zasadą jawności rozpatrywania spraw przez niezawisły Sąd, nadto narusza to wymóg rzetelności unormowania procedury sądowej (art. 2 Konstytucji RP) oraz pozbawia skarżącego gwarancji sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (art. 45 Konstytucji RP) gdyż przez odstąpienie od wymogu pisemnego uzasadniania przez Sąd postanowień, uniemożliwiono skarżącym kontrolę prawidłowości rozstrzygnięcia i uczyniono zasadnym zarzut dowolności dokonywanych w sprawie ocen;

3. art. 1 ust. 13 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 398 9 § 2 kpc w brzmieniu obowiązującym od 6 lutego 2005 roku w zakresie, w jakim Sąd Najwyższy może odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania bez wymogu pisemnego uzasadnienia takiego postanowienia, z art. 2 i art. 45 Konstytucji RP;