Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne - brak możliwości poddania kontroli instancyjnej decyzji sądu w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do wznowienia postępowania (oddalenia wniosku o wznowienie postępowania) lub pozostawiające go bez rozpoznania SK 7/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 542 § 1 w związku z art. 542 § 3 w związku z art. 547 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z:
1. art. 32 ust. 1 w zw. z art. 78 Konstytucji RP;
2. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
3. art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;
4. art. 78 Konstytucji RP;
5. art. 176 ust. 1 Konstytucji RP,
w zakresie, w jakim wskazane wyżej przepisy Kodeksu postępowania karnego wyłączają możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o braku podstaw do wznowienia postępowania (oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania karnego), bądź też pozostawienia takiego wniosku bez rozpoznania w sytuacji, gdy podstawą wznowienia postępowania jest jedno z naruszeń określonych w art. 439 § 1 k.p.k. a tym samym uniemożliwiają stronie poddanie kontroli instancyjnej decyzji sądu w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do wznowienia postępowania (oddalenia wniosku o wznowienie postępowania) lub pozostawiające go bez rozpoznania, co stawia taką osobę w sytuacji zdecydowanie mniej korzystnej, niż wnioskodawcę, który wniosek o wznowienie postępowanie oparł na podstawach innych, niż wymienione w art. 439 § 1 k.p.k., co podważa konstytucyjne zasady równości wobec prawa, prawa do sądu, prawa obywatela do zaskarżania orzeczeń i decyzji oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego.