Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obniżenie stawek za czynności adwokackie U 1/20

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U.  poz. 1668,  ze zm.) z art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.  U. z  2019 r. poz. 1513, ze zm.);  

2) § 2, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, § 7 ust. 1 pkt 2, 8 i 13, § 9 ust.  1 pkt 1, § 10 ust. 6 pkt 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800, ze zm.) w brzmieniu nadanym § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wymienionego w punkcie 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – wymienionego  wyżej – w  brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z  dnia 20 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1797) z art. 2 Konstytucji;

3) § 2, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, § 7 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 pkt 2, 8 i 13, § 9 ust. 1 pkt 1, § 10 ust. 6 pkt 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. – wymienionego  w punkcie 2 – w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r., z art. 65 ust. 4 w związku z art. 1 pkt 1a i 1b oraz art. 8a-8f ustawy z  dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) a także z art. 81 Konstytucji w  związku z  art. 1 pkt 1a i 1b oraz art. 8a-8f ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.