Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia określającego wartość przedmiotu sporu SK 70/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 26 w związku z art. 25 § 1 i 2 w związku z art. 394 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) w zakresie, w jakim „wyłącza dopuszczalność kontroli przez sąd II instancji postanowienia wydanego na podstawie art. 25 k.p.c. co do ustalenia wartości przedmiotu sporu (odpowiednio zaskarżenia) w trybie art. 380 k.p.c. w tym w ramach kontroli prawidłowości zarządzenia o wymiarze opłaty od apelacji ustalonej na podstawie wcześniej niezaskarżalnego postanowienia w przedmiocie sprawdzenia i ustalenia wartości przedmiotu zaskarżenia” z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 2 Konstytucji RP.