Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do przejazdu ulgowego P 20/02

1) czy art. 33a ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, w zakresie, w jakim przewidują pobieranie opłaty dodatkowej za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulgi oraz w zakresie w jakim przewidują pobieranie jednakowej opłaty dodatkowej zarówno za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulgi, jak i za przejazd bez dokumentu przewozowego albo w sytuacji braku uprawnienia do ulgi, są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP, 2) czy art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe, w zakresie w jakim przewiduje upoważnienie Ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia określającego sposób ustalenia opłat dodatkowych oraz wydany na jego podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, są zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;