Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne; zatrzymanie wadium. P 47/11

Czy przepisy art. 26 ust. 3 i art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim umożliwiają zamawiającemu zatrzymanie wadium w sytuacji złożenia oferty przez wykonawców, którzy złożyli oferty, pomimo, iż nie spełniali warunków udziału w postępowaniu albo też oferowane przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane nie spełniały wymagań określonych przez zamawiającego i braków tych nie byli w stanie uzupełnić, są zgodne z art. 20, art. 22 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;