Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie dla Ministra Finansów do czasowego zarządzania, w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, środkami z depozytów sądowych K 1/15

Wniosek o zbadanie zgodności art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim dodaje on art. 83a ust. 2 do ustawy o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2015 r., w którym Minister Finansów zyskuje upoważnienie do czasowego zarządzania, w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa środkami z depozytów sądowych z:
1. art. 2 Konstytucji RP (zasadą poprawnej legislacji) poprzez posłużenie się dla uzyskania korzyści dla budżetu państwa nieadekwatną konstrukcją prawną, która nie powinna być wykorzystywana dla obniżenia długu publicznego;
2. art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (prawo do ochrony własności i innych praw majątkowych) poprzez nadanie Ministrowi Finansów uprawnienia do korzystania w celach publicznych z prywatnych środków finansowych zdeponowanych na rachunkach depozytowych, czym narusza prawo własności.