Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie pracownika administracji publicznej od udziału w sprawie P 8/03

Czy art. 24 w związku z art. 141 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego jest zgodny z:
1. art. 2, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
2. art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności