Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umorzenie postępowania administracyjnego, gdy jest ono bezprzedmiotowe z „jakiejkolwiek przyczyny” SK 33/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnośnie sformułowania „z jakiejkolwiek przyczyny” w zakresie, w jakim „pozostawia organom administracji możliwość umorzenia postępowania mającego doprowadzić do kontroli działań tych organów w aspekcie zgodności z przepisami prawa”, z art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.