Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wniesienia środka odwoławczego na postanowienie, o którym mowa w art. 479³⁰ § 1 KPC SK 28/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 394 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) „w zakresie, w jakim (…) nie przewiduj [e] możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 47930 § 1 powołanej wyżej ustawy

z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    art. 3941 a § 1 ustawy wymienionej w punkcie 1 oraz w opisanym tam zakresie

z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.