Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymiar urlopu wypoczynkowego SK 13/06

O stwierdzenie niezgodności § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop w zakresie, w jakim przepis ten rozszerza wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ponad normę ustanowioną w art. 1551 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy z art. 92 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;