Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń regulacyjnych przez kościelne osoby prawne SK 49/19

Wniosek o zbadanie zgodności art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w brzmieniu obowiązującym do 1 lutego 2011 r. w związku z art. 61 ust. 1 pkt 1-7 oraz art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim przepisy te przewidują wygaśnięcie roszczeń regulacyjnych, a tym samym uniemożliwiających skutecznie ich dochodzenie na drodze sądowej, z:

 

1) art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 w związku z Preambułą Konstytucji RP,

 

2) art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.