Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata ex lege osobowości prawnej oraz nieodpłatne nabycie mienia przez Skarb Państwa przez podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - jako skutek niedochowania terminu do złożenia wniosku SK 99/19

Sprawa połączona ze sprawą SK 15/19 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 15/19.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

art. 9 ust. 2a zdanie pierwsze i art. 9 ust. 2b zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie, w jakim:

- „naruszają zasadę vacatio legis wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego”
z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1, z art. 20 i z art. 64 Konstytucji RP.

- „odbierają osobowość prawną podmiotom dotkniętym ich regulacją, pozbawiając je tym samym obrony i możliwości dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym”
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i w związku z art. 31 ust 3 zdanie drugie Konstytucji RP,

- „naruszają konstytucyjne prawo swobodnej działalności bez wskazania na ważny interes publiczny oraz w zakresie, w jakim naruszają istotę prawa wykonywania dotychczasowej działalności”
z art. 20 w związku z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP,

- „konfiskują dobra podmiotów dotkniętych ich regulacją, ich kapitał zakładowy i obrotowy bez orzeczenia Sądu przy jednoczesnym naruszeniu zasady proporcjonalności”
z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 46 Konstytucji RP,

-  „naruszają trójpodział władzy”
z art. 10 w związku z art. 1, art. 45 ust. 1, art. 20 i art. 64 Konstytucji RP.