Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uniemożliwienie dochodzenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN SK 45/19

Skarga konstytucyjna połączona ze sprawą SK 1/18 i rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 1/18.

 

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 5 pkt 3 oraz art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uniemożliwiają one dochodzenie odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit e dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej z:

a) art. 64 ust. 1- 3 w związku z preambułą, art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust 3 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

b) art. 21 ust. 2 w związku z preambułą, art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 3 2 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

c) art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. w związku z art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP,

d) preambułą Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP,

e) art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP,

f) art. 20 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP,

g) art. 21 ust. 1 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej związku z art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP.