Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne; zasady wnoszenia pism przygotowawczych P 12/14

Pytanie prawne czy:
1. norma artykułu 207 § 3 zdanie II i zdanie III w związku z § 7 zdanie II ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 roku, przewidująca badanie przez sąd orzekający możliwości wniesienia przez stronę procesu dalszego pisma przygotowawczego i uzależniająca taką możliwość od uprzedniego rozstrzygnięcia w postaci postanowienia oraz nakazująca sądowi zwrot pisma przygotowawczego złożonego bez powyższego rozstrzygnięcia - są zgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
2. norma artykułu 207 § 4 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 roku, stanowiąca o możliwości wysłuchania stron przez sąd orzekający lub przewodniczącego składu na posiedzeniu niejawnym, w przedmiocie badania dopuszczalności wniesienia przez stronę procesu pism przygotowawczych - jest zgodna z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.