Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowy obowiązek Krajowej Rady Sądownictwa zaopiniowania projektu aktu normatywnego dotyczącego sądownictwa U 7/16

Wniosek o zbadanie zgodności:
1. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych  w zakresie, w jakim dotyczy dodania oddziału 1 „Zasady przydziału spraw” w rozdziale 1 działu III tego Regulaminu, z art. 2, art. 7 oraz art. 186 ust. 1 Konstytucji, ze względu na niedochowanie obowiązku przedstawienia do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa w trakcie prac legislacyjnych projektu przedmiotowego rozporządzenia po dodaniu tego oddziału i tym samym pozbawienie Krajowej Rady Sądownictwa, wbrew zasadzie wyrażonej w art. 186 ust. 1 Konstytucji, możliwości wypełnienia ustawowego obowiązku zaopiniowania projektu aktu normatywnego dotyczącego sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych, wynikającego z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa;
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych z art 2, art. 7, art. 32, art. 92 ust. 1, art. 176 ust. 2 oraz art. 178 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim przepisy ujęte w oddziale 1 „Zasady przydziału spraw” rozdziału 1 działu III tego Regulaminu wkraczają w zakres ustawowych kompetencji prezesa sądu, przewidzianych w art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego do wydania przedmiotowego rozporządzenia i narusza art. 22a w związku z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim przepisy ujęte w oddziale 1 „Zasady przydziału spraw” rozdziału 1 działu III tego Regulaminu należą do materii, która podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem niższego rzędu, jakim jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i narusza art. 41 § 1 w związku z art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
4. § 77 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych , odnoszący się do kwestii doręczania pism procesowych, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych  w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
5. § 97 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz.    2316),    nakładający    na   pracowników    sądów    obowiązek   udzielania telefonicznej informacji o toczących się sprawach (tożsamych z informacjami udostępnianymi na wokandzie, a dodatkowo o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy) na żądanie każdej osoby, jest niezgodny z art 2, art. 7, art 92 ust. 1 oraz art. 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych  w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
6. § 118 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ustanawiający przesłanki skorzystania z pomocy sądowej, z art 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 176 ust 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych  w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
7. § 129  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, dotyczący problematyki współuczestników koniecznych oraz uczestników postępowania nieprocesowego, z art 2, art 7, art. 92 ust 1 oraz art 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
8. § 144  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, regulujący kwestie dotyczące treści protokołów, z art 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 176 ust 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
9. § 150 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, odnoszący się do treści sentencji orzeczenia, z art 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
10. § 202  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23  grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, odnoszący się do treści sentencji orzeczenia, z art 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
11. § 207 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23  grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, odnoszący się do kwestii doręczania pism procesowych, z art 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w rym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych  w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
12. § 298 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, odnoszący się do kwestii doręczania pism procesowych, z art 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art 176 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
13. § 372 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, odnoszący się do materii dotyczącej przesyłania informacji gospodarczych do biur informacji gospodarczych (w formie elektronicznej), z art. 2, art. 7, art. 92 ust 1 oraz art 176 ust 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała;
14. § 404 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, zobowiązujący prezesów sądów do dostosowania podziałów czynności do nowych rozwiązań w terminie trzymiesięcznym, z art 2, art. 7, art. 92 ust 1 oraz art 176 ust 2 Konstytucji w zakresie, w jakim ujęta w nim materia podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem prawnym niższego rzędu, w tym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, co stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego i narusza art 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wykracza poza delegację ustawową i reguluje materię ustawową, której delegacja ustawowa nie obejmowała.