Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres dostępu do dokumentów przechowywanych przez Instytut Pamięci Narodowej; postępowanie lustracyjne. K 19/08

O zbadanie zgodności:

1) art. 21f ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 7 września 2007 roku - w zakresie, w jakim dotyczy osób pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 4 pkt 13-16, 47 i 48 tej ustawy z art. 2, art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 66 ustawy wymienionej w pkt 1 w części obejmującej zwrot "z wyjątkiem art. 30" - w zakresie w jakim dotyczy osób pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 4 pkt 13-15 i 47 tej ustawy (wykonywanie zawodu adwokata) z art. 2, art. 65 ust. 1 w związku art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;