Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron SK 27/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 16 maja 2020 r. z art. 45 ust. 1 i ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP.