Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak zażalenia na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie europejskiego nakazu SK 30/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 607a, art. 607b pkt 1 i 2, art. 607d § 1 i 2 w związku z art. 252 § 1 i art. 459 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37) „rozumiane w taki sposób, że na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania, wydane na podstawie art. 607a k.p.k., zażalenie nie przysługuje”
z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku zart. 176 ust. 1 oraz w związku z art. 5 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.