Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Straż Graniczna - zasady pozbawienia "emerytury mundurowej", świadczenia w okresie zawieszenia dyscyplinarnego, zasady zwolnienia ze służby, prawo do służbowego lokalu mieszkalnego. K 4/09

O zbadanie zgodności:

1) art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 45 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;

3) art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw z art. 31 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;