Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność postanowienia oddalającego skargę na czynności komornika SK 18/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 7674 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.), w zakresie zwrotu „w wypadkach wskazanych w ustawie” z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.