Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie sędziego złożonego w oparciu o art. 41 § 1 KPK SK 78/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 41 § 1 w związku z art. 459 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534, ze zm.) w zakresie, w jakim
 „nie przewiduje możliwości zaskarżenia w formie zażalenia postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego złożonego w oparciu o art. 41 § 1 k.p.k., wydanego w pierwszej instancji”,
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 oraz preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.