Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania własne gminy K 27/05

O stwierdzenie zgodności:

1) art. 1 pkt 17 lit. h ustawy z dnia 15 lipca 2004 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmnie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 70, art. 167 ust. 1 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, a także z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2, art. 70, art. 92 ust. 1, a także zart. 165 i art. 167 ust. 1 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, a także z art. 9 i art. 91 ust. 2 w ziwązku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP;

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 z art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z art. 32, art. 70 oraz art. 167 ust. 1 Konstytucji RP;