Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie przez radcę z innej Okręgowej Izby Radców Prawnych SK 8/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 60 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.; obecnie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1166; dalej: u.r.p.);
2)    art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232; obecnie: Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej: u.n.p.p.);
3)    § 2 ust. 1 zdanie 1 uchwały nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (K.Rad.Prawn z 2018 r. poz. 31; obecnie: uchwała nr 203/XI/2021 z 7 maja 2021 r.; dalej: Regulamin wyznaczania radców prawnych);
4)    § 5 Regulaminu wyznaczania radców prawnych
z
1)    art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji RP w stosunku do punktu pierwszego petitum skargi;
2)    art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 65 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP - w stosunku do punktu drugiego petitum skargi,
3)    art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP odnośnie do pozostałych punktów petitum.