Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosunek państwa do Kościoła Katolickiego; Komisja Majątkowa. K 3/09

O zbadanie zgodności:

1. art. 61 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP;

2. art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, gwarantującym każdemu w szczególności prawo do własności i innych praw majątkowych oraz ich równą dla wszystkich ochronę prawną;

3. art. 61 ust2 ustawy z 17 maja 1989 roku z art. 2 Konstytucji RP;

4. art62 ustawy z dnia 17 mają 1989 roku z art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, zwanej dalej Konwencją, gwarantującym prawo do rzetelnego procesu sądowego w sprawach cywilnych;

5. art. 63 ust. 8 ustawy z 17 maja 1989 roku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 13 Konwencji, gwarantującym prawo do skutecznego środka odwoławczego;

6. art. 63 ust. 9 ustawy z 17 maja 1989 roku z art. 31 ust 3, art. 92 ust1, art. 165 ust. 1 i ust 2, art 216 ust. 2 Konstytucji RP;

7. art. 70a ust 1 i ust 2 ustawy z 17 maja 1989 roku z art. 25 ust1, art. 25 ust2 Konstytucji RP;

8. art. 63 ust. 9 ustawy z 17 maja 1989 roku z art. 1 Protokołu 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;